Partners van DNK

De Nieuwe Kans is een Rotterdamse organisatie, die stevig is ingebed in het voorzieningenlandschap. De samenwerking met andere organisaties bestrijkt een breed veld, dat meerdere aandachtsgebieden beslaat.  Welzijn, onderwijs, hulpverlening, arbeidstoeleiding, veiligheid: het zijn allemaal terreinen waarbinnen DNK actief is. Hieronder geven we een overzicht van de organisaties waar DNK incidenteel of structureel mee samenwerkt. Aan onze vaste partners, waarmee we samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten, geven we  op deze pagina wat meer aandacht, door middel van een korte beschrijving en het doorlinken naar de website van de betreffende organisatie.

Vaste partners

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans

De Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans is een geformaliseerde, langdurige samenwerkingsrelatie tussen De Nieuwe Kans, Stichting De Verre Bergen en de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU Medisch Centrum. AW-DNK is opgericht om wetenschappelijk onderzoek te doen onder jongvolwassen Rotterdamse mannen (18-27 jaar) met een justitiële en anderszins (multi)problematische achtergrond. AW-DNK bestaat sinds 1 oktober 2012 en heeft de afgelopen jaren grootschalig onderzoek gedaan naar de doelgroep van DNK en naar het effect van de aanpak van DNK en enkele andere Rotterdamse instellingen. In het najaar van 2017 worden de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Momenteel wordt nagedacht over een vervolg van AW-DNK in de vorm van een nieuw onderzoek.

 

Albeda College Rotterdam

Op 11 november 2016 hebben DNK en het Albeda College een samenwerkingsovereenkomst getekend met het doel om beter op elkaar aan te sluiten. Rotterdam kent nog steeds een groot aantal jongeren met grote (meervoudige) problemen. Het bieden van kansen aan deze groep jongeren blijft volgens het Albeda College en De Nieuwe Kans van groot belang, ook wanneer zij zware gedragsproblemen vertonen. De samenwerking spitst zich met name toe op de uitstroom van  DNK-deelnemers naar het Startcollege van het Albeda (niveau 1, Entreeonderwijs,  locatie Sportlaan). Hier vindt een warme overdracht plaats, waarbij deelnemers van DNK ieder moment van het jaar kunnen instromen en dus niet meer afhankelijk zijn van de twee gangbare startmomenten (februari en september). Aan de andere kant kunnen door de samenwerking studenten van het Albeda, die (tijdelijk) niet de reguliere opleiding kunnen volgen, doorverwezen worden naar DNK en op die manier toch onderwijs krijgen, gecombineerd met een aanpak die leidt tot (blijvende) gedragsverandering. Op deze wijze bundelen DNK en Albeda hun expertise en middelen, met als uiteindelijk doel de kansen voor deze doelgroep te vergroten, door het behalen van een diploma, met een reële kans voor plaatsing op de arbeidsmarkt. Verder is er samenwerking en overdracht met andere locaties van het Albeda. Tot slot is er een bijzondere samenwerking met de Albeda opleiding tot Muzikant/Producer in Rhoon, waar deelnemers van DNK muziekles krijgen.

 

Erasmus Sport

Met Erasmus Sport bestaat er een samenwerking die als doel heeft om Rotterdamse jongeren, die uit totaal verschillende werelden, komen middels sport bij elkaar te brengen. Iedere vrijdag wordt er een activiteit georganiseerd met en op het sportcentrum van de Erasmus Universiteit, waaraan deelnemers van DNK meedoen.

 

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is de opdrachtgever en subsidieverstrekker van De Nieuwe Kans. DNK valt hierbij onder het cluster M.O. (Maatschappelijke Ontwikkeling), afdeling jeugd. Jaarlijks legt DNK verantwoording af ten opzichte van de gestelde doelen en voorwaarden die de gemeente Rotterdam per beschikking stelt aan DNK. Daarnaast kent DNK een intensieve samenwerking met veel gemeentelijke instanties, zoals: het Jongerenloket, het Programma Risicojongeren (Elke Jongere Telt), Schoon Schip, Directie Veilig en het Veiligheidshuis, dienst Sport & Recreatie, Stadsmariniers, het programma Stevige Start, het WerkgeversServicepunt Rijnmond, de Gebiedscommissies en de wijkteams in Rotterdam.

 

iHUB

Vier organisaties, namelijk De Nieuwe Kans, Horizon, Altra, en De Opvoedpoli bundelen hun krachten in iHUB: hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken van jongeren en ouders. Onze gedeelde visie is dat ieder kind, iedere jongere en iedere ouder een plek in de samenleving en perspectief op een goede toekomst verdient. Wij geloven dat we onze jeugdhulp en onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op vragen die leven onder jongeren en hun ouders.

iHUB biedt een platform waar expertise en innovatie samenkomen met actuele vragen die spelen in de maatschappij op het gebied van jeugdhulp, ggz, speciaal onderwijs en wetenschap. Bestuurlijk gezien is stichting iHUB een holding waaronder de vier bovengenoemde werkmaatschappijen vallen. De Raad van Toezicht van de stichting iHUB houdt toezicht op deze werkmaatschappijen.

 

Korps Mariniers

Om de week vertrekt een groep deelnemers van DNK naar de Van Ghentkazerne om daar door instructeurs van het Korps Marniers een ochtend lang getest en uitgedaagd te worden met allerlei oefeningen. Een docent en gedragstrainer van DNK gaan mee en observeren de groepsdynamiek en individuele gedragingen van de deelnemers. Terug op DNK evalueren zij de ochtend met de deelnemers. Belangrijke elementen hierin zijn: doorzettingsvermogen, omgaan met autoriteit, samenwerking, communicatie.

 

Stichting 180

Stichting 180 is een kennis- en netwerkorganisatie met als doel het verbeteren van de positie van jongeren en jongvolwassenen. Dit doen zij door het aanbieden van gedragsinterventies en ontwikkelprogramma’s voor hun doelgroep en door het aanscherpen van de deskundigheid van professionals die met jeugd en jongvolwassenen werken. DNK heeft de 180-programma’s TOPs! en Aan De Slag geïmplementeerd in haar methodiek. Stichting 180 leidt (nieuwe) medewerkers van DNK hiertoe op en bewaakt de integriteit van de uitvoering van deze twee programma’s.

 

Antes (Youz)

Antes is gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met een verslaving of misbruik van alcohol, drugs, gokken en/of gamen. Antes heeft drie medewerkers intern bij DNK gehuisvest. Voor beide organisaties is dit winst. Antes bereikt op deze wijze veel jongeren die tot haar doelgroep behoren, maar vaak zorg mijden en creëert door haar zichtbaarheid binnen DNK een lage drempel. Anderzijds kan DNK makkelijk deelnemers doorverwijzen naar Antes die vanwege hun verslaving en/of psychische problematiek niet binnen het programma passen, of daarnaast extra hulp nodig hebben die buiten de expertise van DNK valt.

 

Regelmatige partners

Naast deze vaste partners kent DNK veel partners waarmee regelmatig wordt samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van (wederzijdse) doorverwijzing, het samen organiseren van activiteiten, het verstrekken van opleidingen of het verzorgen van stageplekken.

 

Op het gebied van Werk, stage & vakopleiding zijn dit bijvoorbeeld:

Amplair (B.V. Aanbouw); Contrans Scheepvaart B.V.; DDD Personeel; Europe Pallet; Zuid Nederlandse Palletindustrie; Stal pallets; Havensteder; Learn2Work; Roteb (Ro@Work); Security Management Groep / City Steward; Vakbroeders (Faber Personeelsdiensten); WerkgeversServicepunt Rijnmond; Zpits opleidingen & trainingen.

 

Op het gebied van Onderwijs zijn dit:

Educatief Centrum Schiemond; Lentiz Onderwijsgroep; Scheepvaart & Transport College; SchilderSchool; Zadkine College.

 

Op het gebied van Huisvesting zijn dit onder anderen:

Centraal Onthaal; Flexus Jeugdplein; JongLeren (LdH); Pauluskerk; Maaszicht; Nico Adriaan Stichting; Stichting Ontmoeting; Stichting Timon; Stichting Perspektief; T -Plataan; TriviumLindenhof.

 

Op het gebied van Zorg & maatschappelijke hulpverlening zijn dit onder anderen:

ACT-teams; Bouman Reclassering; Centrum voor Dienstverlening; Homerun (Humanitas DMH);

Lucertis; Nico Adriaan Stichting; Opvoedpoli & Care Express; Pa Meijer; Palier; Stichting Ayudo

Stichting Exodus; Stichting MEE; Stichting Perspektief; Voedsel -en kledingbank; William Schrikkergroep.

 

Op het gebied van Justitie & veiligheid zijn dit onder anderen:

Jeugdreclassering; Palier; PI Den Hey-Acker; PI Hartelborgt; PI Teylingereind; Politie Rotterdam;

Reclassering Leger des Heils; Reclassering Nederland; William Schrikker Goep.

 

Op het gebied van het Jongerenwerk zijn dit onder anderen:

Buurtwerk; Dock Charlois; PIT 010; Push Jongerenwerk Rozenburg; Jeugd op Zuid; Thuis Op Straat; WMO Radar; Zowel Delfshaven.

 

Op het gebied van Cultuur & Educatie zijn dit bijvoorbeeld:

Belasting & Douanemuseum; GGD; In Eigen Kracht – Heleen de Mooij-Lubbers; Kredietbank; Malumba Theater; Maritiem Museum; Opleidingsinstituut voor Eerste Hulp Heinenoord; Wereldmuseum; Zorgboerderij ‘De Buytenhoeve’.

 

Op het gebied van Sport zijn dit onder anderen:

Cruyff Foundation; Monteiro Gym; Nederlandse Boks Bond; Robey; SBV Excelsior; SC Feyenoord

Sportbureau Tino; Zwemverenging ZRZ Rotterdam

 

Ook partner worden en benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze deur staat open.

Neem contact op