Onze historie

DNK is opgericht in 2007 als onderdeel van het Albeda College, een groot ROC[1] in Rotterdam. DNK maakte deel uit van een pilot in opdracht van de landelijke overheid[2], de zogenaamde ‘Pilot Campussen’, waaraan in totaal negen pilotprojecten meededen, gericht op ‘niet-participerende jongeren’. Van deze negen pilots zijn er twee gecontinueerd, waaronder DNK.[3]

Foto: Links deelnemers van DNK in actie, rechts één van de Koepels.

DNK startte al pionierend en richtte zich op jongvolwassenen met een afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt, die door de bestaande projecten/reboundvoorzieningen voor jongeren niet bereikt werden. De medewerkers bouwden voort op succesvolle ervaringen en methodieken opgedaan bij andere organisaties (Rebound Centre Rotterdam, Scholing Zonder Drempels, Voorwerk, Albeda Oostzeedijk) en pasten dit op pragmatische wijze toe in de aanpak op hun nieuwe werkplek. Uitvalsbasis voor DNK waren destijds ‘de Koepels’, twee kleine gebouwen in Feyenoord, vlakbij een locatie van het Albeda College (Rosestraat) gelegen.

DNK heeft zich in de jaren daarna steeds verder ontwikkeld en ook haar aanpak al werkende geëvalueerd en aangepast. Zo is in de beschrijving van het onderzoeksrapport naar de pilots te lezen dat de methodiek van DNK gebaseerd is op de ACT-principes (Assertive Community Treatment), ‘waarin onder andere het belang van het bieden van hulp in de eigen leefomgeving van de jongeren wordt benadrukt. Bij DNK wordt outreachend gewerkt en wordt de jongere zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund.’[4] De methodiek van DNK werd voor het eerst verwoord in een methodiekbeschrijving in 2009[5].

De methodiek van DNK is gebaseerd op de ACT-principes.

Nassauhaven

In 2011 kwam DNK op eigen benen te staan en werd zij verzelfstandigd in een stichting, met Els Toxopeus als directeur. DNK groeide uit haar jasje en moest ‘de Koepels’ verlaten. De kersverse stichting verhuisde naar een pand aan de Nassauhaven, eveneens in de wijk Feyenoord. Ook de methodiek was aan ontwikkelingen onderhevig. Nog steeds werden huisbezoeken gedaan en vond er individuele en outreachende begeleiding plaats, maar meer en meer veranderde de aanpak van DNK in een dagprogramma, waar de deelnemers groepsgewijs verschillende programmaonderdelen aangeboden kregen. Het uitgangspunt van DNK, zoals genoemd in het Onderzoek Pilotprojecten Campussen, bleef echter overeind: een integrale aanpak die gericht is op alle leefgebieden, zoals wonen, onderwijs, werken, sociale contacten en vrije tijd.[6]

Foto: Het glazen pand aan de Nassauhaven.

In 2012 ging ‘de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans’ (AW-DNK)[7] van start. Bij de AW-DNK deed een team wetenschappers gedurende langere tijd onderzoek naar de doelgroep van DNK en naar de effecten van de methodiek. Al snel verbreedde het onderzoek van AW-DNK zich ook tot andere instanties in het Rotterdamse voorzieningenlandschap. Momenteel is dit onderzoek belandt in de fase van analyse van de dataverzameling. In het najaar van 2017 worden de eerste onderzoeksresultaten en publicaties verwacht.

In 2013 werd er een samenwerkingsverband met Youz gesloten. Youz is een onderdeel van Antes / Bouman GGZ en richt zich op jongeren met psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek. Het doel van deze samenwerking was het creëren van een win-winsituatie voor beide organisaties, in het bieden van specifieke zorg (GGZ) aan deelnemers van DNK die dat nodig hebben, maar tot dan toe dit soort zorg vermijdden.

Opvolging

Begin 2014 nam Els Toxopeus afscheid als directeur van DNK en werd zij opgevolgd door het tweemanschap Piet Boekhoud en Sander Glaser. Na de pionierende eerste jaren, groeide DNK steeds meer door tot een professionele organisatie met een eigen gedachtengoed, visie en methodiek. Het aantal deelnemers waarmee contact werd gelegd én het aantal deelnemers dat succesvol uitstroomde, steeg gestaag. Medio 2014 vond er daarom opnieuw een verhuizing plaats; ditmaal naar de Piekstraat, precies tussen ‘de Koepels’ en ‘de Nassauhaven’ ingelegen. In oktober van datzelfde jaar verscheen een nieuwe methodiekbeschrijving, die recht deed aan de doorontwikkeling van de aanpak van DNK[8].

Foto: Tegenwoordig is DNK gevestigd op de tweede etage van verzamelgebouw ‘De Zuiderpoort’ aan de Piekstraat.

Om haar eigen positie als relatief kleine organisatie te beschermen en te verstevigen, oriënteerde DNK zich in de loop van 2015 op een fusie met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. In november van dat jaar werd er een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die bekrachtigde dat DNK en Horizon deel uit zouden gaan maken van een nieuw op te richten holding, samen met nog twee andere organisaties: Altra en de Opvoedpoli. Alle organisaties in deze holding behouden hun eigen naam en identiteit.

[1] ROC staat voor Regionaal Opleidingscentrum en biedt onderwijs op MBO-niveau.

[2] Een samenwerkingsverband van de ministeries van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur & Welzijn, Justitie en Jeugd &Gezin)

[3] B. BIELEMAN, J. SNIPPE, M. BOENDERMAKER, M. HOFMAN (2008), Onderzoek Pilotprojecten Campussen, 1. Beschrijving Projecten en Doelgroep, Intraval Groningen-Rotterdam

[4] Ibid, pag. 28.

[5] J.AMSTELVEEN, A. LOTTERMAN, 2009, Methodiekbeschrijving De Nieuwe Kans

[6] BIELEMAN, pag. 27

[7] http://www.aw-dnk.nl

[8] D. DE WOLF, 2014, Methodiekbeschrijving Stichting De Nieuwe Kans