Multimodaal

De Nieuwe Kans kent een multimodale aanpak, die wordt uitgevoerd door een veelzijdig, professioneel en betrokken team en die meerdere leefgebieden raakt. Componenten in het programma zijn: educatie (Nederlands, rekenen, Burgerschap) en gedragstrainingen; sport en expressie (kunst, muziek, theater); individuele coaching; maatschappelijk werk; werkstages, certificaten en arbeidsidentiteit; vermaatschappelijking; nazorg.  Deze componenten zijn gebaseerd op de needs (behoeften) van de deelnemers. Binnen de methodiek worden elementen en programma’s toegepast die bewezen effectief zijn (evidence based). Denk hierbij aan motiverende gespreksvoering, Cognitieve Gedragstherapie en de programma’s TOPs! en Aan De Slag.

Pedagogisch klimaat

Een belangrijke pijler onder de methodiek is het pedagogisch klimaat. DNK is een waardengedreven organisatie en de waarden Veilig, Verantwoordelijk, Betrokken en Duurzaam lopen als een rode draad door dit klimaat. Een lage drempel, persoonlijke aandacht en warmte zijn net zo belangrijk als een duidelijke structuur, heldere afspraken en gezamenlijke regels. Vandaar ons motto: ‘warm gedisciplineerd’. Daarnaast is het belangrijk dat het traject voorspelbaar is en middels tussenstappen toe leidt naar het uiteindelijke doel (succesvolle uitstroom naar werk, perspectiefvolle stage, school of specifieke zorg en het bemachtigen van een stabiele plek in de samenleving). De theorie van de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van de Russische ontwikkelingspsycholoog Lev Vygostki is hierbij een inspiratiebron.

Duur en fasering

Een gemiddeld traject duurt vijf tot zes maanden. Het hangt af van de situatie, problematiek en motivatie van de deelnemer zelf hoe lang zijn verblijf bij DNK duurt. Het traject kent meerdere fasen:

  • Aanmelding en intake
  • Instroomfase (4-6 weken; hier wordt de motivatie gestimuleerd en getest en wordt er een eerste slag gemaakt in de stabilisatie van de meest urgentie maatschappelijke problematiek)
  • Doorstroomfase (8 weken; hier gaat het om mee doen, doorzetten, transformatie)
  • Uitstroomfase (8 weken; hier gaat het om vermaatschappelijking en succesvolle uitstroom)
  • Nazorg (twee jaar)

Dagprogramma

DNK is een dagprogramma met een groepsaanpak, waarbij individuele begeleiding en aandacht heel belangrijk is en maatwerk wordt geleverd.

Om 09.00 uur wordt de dag begonnen met een gezamenlijk ontbijt en om 09.30 uur start het programma. Dit duurt tot 14.30 uur. Tussendoor wordt er gezamenlijk geluncht. Na 14.30 uur kunnen deelnemers blijven voor individuele gesprekken of om zelfstandig achter de computer te werken.

Naar mate het traject verder vordert, worden de tijden ook veranderd. Zo zijn er cursussen waarbij de deelnemers als om 08.00 uur aanwezig moeten zijn en pas om 16.00 uur klaar zijn, of werkstages waar ze zelfs al om 06.45 uur op DNK moeten zijn en om 15.30 uur op hun werkplek worden opgehaald.

Succes en uitval

Een deelnemer kan hier dus versneld doorheen gaan, of juist langer over doen. Belangrijk is positieve verandering in gevoelens, gedachten, gedrag en netwerk. Wanneer de deelnemer succesvol is uitgestroomd, is nazorg heel belangrijk. Bij verandering hoort vaak terugval en dat is dan in de praktijk ook het geval. Juist dan moet er hulp zijn om weer een stap vooruit te zetten.

De eigen motivatie is zeer belangrijk. Deelnemers die niet kunnen of niet durven worden zo veel mogelijk ondersteund in het traject. Maar deelnemers die niet willen, ook niet na enige tijd en herhaaldelijke pogingen om deze motivatie aan te wakkeren, vallen uit het traject en worden teruggekoppeld naar de verwijzer.

Specifieke zorg

Deelnemers die kampen met ernstige verslavingsproblematiek of heftige psychische problematiek en die daardoor niet in staat zijn om deel te nemen aan het programma worden doorverwezen naar specialistische zorg.

Methodiekbeschrijving en erkenning

Er is een methodiekbeschrijving (2014) van DNK voorhanden. Momenteel wordt er gewerkt aan een update van deze methodiekbeschrijving. Het voornemen is om deze in het najaar van 2017 in te dienen ter beoordeling van daartoe bevoegde instanties, met als doel om erkend te worden als een goed onderbouwde en effectieve aanpak. Zoals gezegd zijn er al onderdelen in het programma geïmplementeerd die deze erkenning hebben. Ook het wetenschappelijke onderzoek van de Academische Werkplaats bij de Nieuwe Kans naar de effectiviteit van de methodiek van DNK zal hierin worden meegenomen.